Dita e pare e periodave te fundit:  
               (MM/DD/VVVV)

Zgjatja mes. e ciklit:   (22 deri 45)
               (mesatarja 28)

Zgjatja mes. e fazes luteale:  (9 deri 16)
               (mesatarja 14)

Dita e mund. e koncepsionit: Data e parashikuar e lindjes: Mosha aktuale e shtatzanise:

Dr.shk. Julian Habibaj
gynKontakte